INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V textu níže naleznete základní informace o zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání (dále také „uchazeč“).

Modul IS s.r.o. bude zpracovávat vaše osobní údaje pro následujícími účely:

 1. účast ve výběrovém řízení na vybranou pracovní pozici

V rámci tohoto smluvního vztahu Modul IS s.r.o. vystupuje jako správce osobních údajů uchazeče o zaměstnání.

Uchazeč vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů společností Modul IS s.r.o. zasláním životopisu s motivačním dopisem na kontaktní údaje společnosti zřízené pro účely výběrového řízení. V případě, že uchazeč s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, není možné se výběrového řízení na vybranou pracovní pozici zúčastnit.

Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány identifikační údaje uvedené v životopise, kontaktní údaje, údaje nezbytné pro vyhodnocení výběrového řízení na vybranou pracovní pozici.

Tento rozsah osobních údajů správce zpracovává nejdéle po dobu 30 dní od ukončení a vyhlášení výsledků výběrového řízení.

 1. evidence uchazeče o zaměstnání v personální databázi uchazečů společnosti Modul IS s.r.o.

V rámci tohoto smluvního vztahu Modul IS s.r.o. vystupuje jako správce osobních údajů uchazeče o zaměstnání.

Klient vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů společností Modul IS s.r.o. pro účel evidence uchazeče o zaměstnání v personální databázi uchazečů společnosti Modul IS s.r.o.

Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány identifikační údaje uvedené v životopise, kontaktní údaje, údaje nezbytné pro vyhodnocení výběrového řízení na vybranou pracovní pozici.

Toto zpracování je dobrovolné a udělení či neudělení souhlasu s ním nemá žádný vliv na účast ve výběrovém řízení na vybranou pracovní pozici.

Tento rozsah osobních údajů správce zpracovává po dobu jednoho roku od obdržení životopisu s motivačním dopisem na kontaktní údaje společnosti zřízené pro účely výběrového řízení. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

Příjemci údajů

Pro zpracování vymezené ve shora uvedených účelech Modul IS s.r.o. využívá služeb dalšího subjektu, zpracovatele, kterými jsou:

 • pověření zaměstnanci Modul IS s.r.o. podílejících se na výběrovém řízení na vybranou pracovní pozici,
 • dodavatelé, kteří jsou oprávněni poskytovat na území EU služby elektronických komunikací, poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé softwaru, cloudových služeb a aplikací.

Práva uchazeče o zaměstnání

Uchazeč má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 a dalšími právními předpisy.

Uchazeč má především právo:

 • vzít dobrovolně udělený souhlas kdykoliv zpět, a to prostřednictvím odvolání souhlasu na kontaktech společnosti,
 • požádat o informaci o zpracování osobních údajů ke všem účelům zpracování,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, jaká má práva a jak je může uplatnit,
 • na přístup k osobním údajům,
 • na opravu osobních údajů,
 • na omezení zpracování osobních údajů,
 • na výmaz, zapomenutí osobních údajů,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • na vznesení námitky ke zpracování osobních údajů,
 • podat podnět či stížnost na dozorový orgán – Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, web: www.uoou.cz.

V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním osobních údajů včetně stížností se lze obrátit na Správce osobních údajů, který je vymezen pod jednotlivými účely zpracování osobních údajů.

Aktuálnost osobních údajů

Odesláním životopisu s motivačním dopisem na kontaktní údaje společnosti zřízené pro účely výběrového řízení uchazeč potvrzuje, že adresa trvalého pobytu/bydliště či sídla, korespondenční adresa a kontakty elektronické komunikace (telefon a e-mail) sdělené uchazečem jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly užívány pro správu dle výše uvedených účelů. S tímto postupem souhlasí i pro případ, kdy oznámí písemně, telefonicky nebo e-mailem změnu těchto údajů po dobu zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů.

Modul IS s.r.o. | Všechna práva vyhrazena | 2017